FUNCAP-CP

Funksjonell kapasitet for gange hos voksne med cerebral parese - med spesiell fokus på muskelfunksjon, muskelarkitektur og styrke


Bakgrunn for prosjektet og kunnskapsstatus i dag

Personar med cerebral parese (CP) opplever tidligare ei forverring av gangfunksjon enn vaksne med typisk utvikling. Identifiserte plager er auka smerte, trøttleik, spastisitet og stivhet, i tillegg til redusert muskelstyrke, kondisjon, balanse og motorisk kontroll. Fysisk kapasitetstrening er effektfullt, men den mest egna metoden for trening av gangfunksjon har ikkje vorten etablert.


Prosjektets målsetting

Prosjektet si målsetning er å undersøke kva betyding gangfunksjon har for vaksne med CP, samt utvikle, teste for gjennomførbarhet, sikkerhet og brukartilfredshet for eit treningsprogram med funksjonelle øvingar med sikte på betring av gangfunksjon for vaksne med CP.


Vitskapleg betyding, kva ny kunnskap kan dette prosjektet bidra med

Den forventa vitskaplege betydinga vil være på fleire plan. Me vil utvikle og utvide den noverande kunnskapen om erfaringar, ynskjer, behov, hemmande og fremmende faktorar for fysisk trening. Me vil utvikle ny kunnskap om kva stimuli funksjonelle treningsøvingar på gangfunksjonen har på muskelcellenivå og aktivitetsnivået til vaksne personer med CP. Denne kunnskapen vil verta nytta som grunnlag for å byggje evidensbasert praksis og betre tilbod til målgruppa.
 

Prosjektperiode:

Mai 2017- mai 2022

Ph.d-prosjekt

Functional capacity for walking in adults with Cerebral Palsy - with special focus on muscle function, architecture and strength (FUNCAP-CP)

 Publikasjonar:

Walking through life with cerebral palsy: reflections on daily walking by adults with cerebral palsy

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2020.1746577


 

HOFTE

Click here and start typing. 

TRIPLINGS

Click here and start typing.

 KNELØFT

Click here and start typing. 

 KOORDINASJON

Click here and start typing.